FANDOM


.


Aquesta norma ja està en vigor. Per tant, el seu contingut té efectes declaratius i prescriptius.


.

L'administrador aprova i posa en vigor la norma següent:


Preàmbul

Una de les necessitats del portal Perenne és impedir la publicació de missatges anònims i permetre únicament la dels usuaris registrats i identificats i, també, la de l'administrador, per, així, evitar que la gent pugui sospitar que un missatge anònim sigui una falsificació de l'administrador per fingir ser un visitant anònim fals, entre d'altres motius.

Per tal d'impedir problemes d'aquest tipus, s'aprova la següent norma, per a evitar totalment missatges d'anònims i, també, potenciar missatges d'usuaris registrats i identificats que no donguin peu a la sospita i assegurar (o, almenys, potenciar) la bona fe del portal i del seu administrador.

Articulat

1. Abast de la norma. Queden prohibits, en tot cas i qualsevol que sigui el seu contingut i el seu desconegut (o, en el seu cas, pressuposable) autor, els missatges anònims a Lletra Perenne (aquesta mateixa web) i a Espai Perenne, dintre dels termes que indica aquesta norma.

2.1. Eliminació d'un missatge anònim escrit per una altra persona. Si alguna persona intenta publicar missatges anònims a les webs a les que afecta aquesta norma, aquests missatges seran refusats immediatament i fets suprimir un cop l'administrador els vegi en el portal.

2.2. Eliminació d'un missatge anònim publicat per error per l'administrador. Si per algun motiu un missatge anònim d'acord amb els termes d'aquesta norma fós publicat amb permís previ equivocat i distret de l'administrador, aquest missatge, a partir del mateix moment en que sigui vist aquest missatge mateix per part de l'administrador ja seria suprimit en l'acte, tenint en compte que cal procurar molt evitar aquest tipus de descuits.

2.3. Abast d'aquest article. Els dos apartats anteriors d'aquest article s'aplicaran a qualsevol missatge anònim, independentment del seu contingut i de qualsevulga persona que pugui ser el seu autor.

2.4. (Article eliminat.).

2.5. (Article eliminat.).

3. Decisió lliure de fer-se usuari registrat i identificat. Qualsevol persona que vulgui publicar a Lletra Perenne o a Espai Perenne haurà de decidir entre fer-se usuari de la web d'aquestes dues mateixes on vulgui publicar (si no n'és ja usuari) i, aleshores, publicar com a usuari identificat o, en canvi, si ho prefereix, també pot renunciar a publicar el missatge que pensava publicar, segons decideixi. Ningú podrà ser obligat a apuntar-se a cap d'aquestes dues webs.

4. Abast de persones d'aquesta norma. Aquesta norma s'aplica a totes les persones que participin en les webs indicades a l'article 1, sense excepció, incloent l'administrador mateix. El fet que l'administrador redacti les normes no l'eximeix del seu compliment, tal i com indica la normatació.

5. Mecanisme d'eliminació de missatges anònims. L'eliminació de missatges anònims, d'acord amb els termes d'aquesta norma, es realitzarà de la manera següent:

5.1. No autorització per a la publicació. En el cas que el comentari del visitant anònim necessiti autorització per a ser publicat i demani aquesta mateixa a l'administració, se li denegarà aquesta autorització res més l'administrador la vegi i, alhora, el comentari que soliciti la proposta serà immediatament eliminat, d'acord amb la possibilitat marcada per l'article 2.2. .

5.2. Eliminació de missatge publicat. En el cas que aquest mateix comentari sigui directament publicat en les webs mencionades a l'article 1. , de seguida que l'administrador el vegi l'eliminarà.

5.3. No necessitat de tràmit previ. L'eliminació dels comentaris no necessitarà ningun tràmit previ, siguent la propaganda mencionada a l'article 6. de caràcter només voluntari per part de l'administrador.

6. Publicitat internàutica no necessària. L'administrador es reserva el dret, només si ho desitja, de donar publicitat internàutica per un o altre mitjà, en públic o en privat, de la supressió dels comentaris que pugui eliminar sempre que sorgeixin, d'acord amb els termes d'aquesta norma. En cas que la supressió sigui d'especial interès públic, això podrà ser un especial motiu per a aquesta publicitat, sense perjuidici de l'aplicació d'aquesta norma d'acord amb la mecànica de l'article 5. .

7. El desconeixement no excusa del compliment. El desconeixement d'aquesta mateixa norma i/o el fet d'haver creat un comentari per descuit i no de manera intencionada, si fossin alegats com a pressumptes motius, ja fossin motius d'iognorància certs o falsos, no significarien en realitat en cap cas ningun impediment per a la normativament inevitable supressió del comentari de l'anònim d'acord amb els termes d'aquesta norma, per part de l'administrador..

8.1. No necessitat de conservar i enviar una còpia del contingut suprimit. L'administrador té el dret, que mai li podrà ser imposat com a deure, de, si ho prefereix, passar a la persona responsable del missatge anònim, si l'administrador sap de manera inequívoca qui és aquesta persona, passar-li per algun mitjà de comunicació internàutic fiable, una còpia del contingut del missatge anònim abans de suprimir-lo. Aquesta possibilitat no pot implicar ni significar en cap cas cap excepció del deure d'eliminar sense retrassos indeguts els missatges anònims d'acord amb aquesta norma.

8.2. Respecte al dret de la intimitat per a guardar una còpia dels missatges. Amb ple respecte del dret a la intimitat dels participants anònims de la web i de la resta de drets que els pertanyin, per aplicació de l'apartat anterior i de la resta d'aquesta norma, l'administrador té dret a guardar una còpia dels missatges anònims en el seu disc dur abans de suprimir-los.

Exhortacions adicionals

1ra. No retroactivitat d'aquesta norma. Aquesta norma en concret no té efectes retroactius en absolut i, per tant, qualsevol missatge publicat anteriorment a la posada en vigor d'aquesta norma no serà afectat per aquesta norma mateixa i, per tant, no serà suprimit, incloent en això l'afectació dels articles 1, 2.1. i 2.2. . Aquesta norma va entrar en vigor, com indica la seva exhortacio final, al dia 15 de desembre de 2014.

2na. No afectació d'aquesta norma als missatges d'usuaris registrats i identificats. Aquesta norma, d'acord amb els seus termes, només afecta als missatges anònims, no de cap manera als missatges publicats per usuaris identificats en el seu cas, sense perjudici de les altres normes que, en el seu cas, tingui el Cosmos Perenne respecte als missatges fets per usuaris registrats i identificats i respecte a altres aspectes en el seu cas subjectes a norma perenne expressa. Lo indicat en aquesta exhortació respecte als usuaris registrats i identificats també és aplicable a l'administrador només si s'identifica com a administrador (ho ha de fer per a mantenir el compliment d'aquesta norma) al escriure el missatge.

3ra. Possible efecte retroactiu positiu i cap efecte retroactiu negatiu. Els canvis que pugui tenir aquesta norma no tindran en cap cas efecte retroactiu negatiu, i sí, d'acord amb el que indiquin les normes, podran tenir efecte retroactiu positiu.

4rta. Indicació de supressió d'un comentari anònim. La indicació de la supressió del comentari, d'acord amb aquesta norma, serà:

"""Queda suprimit el comentari d'un anònim que tenia la següent frase: (((frase en concret))); la supressió es realitza ja que estan prohibits tots els comentaris de visitants anònims d'acord amb la norma que regula la prohibició dels comentaris anònims mateixos. Només es pot comentar si s'és usuari registrat i identificat, si es vol comentar.

PD: Podeu consultar la norma sobre la prohibició dels comentaris anònims aquí:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims

""""Nota de l'administrador (si l'administrador considera preferible posar-la, el que és improbable).""""

Al vostre servei."""


Unicorn Gris, administrador perenne. ".

5na. Indicació en algunes pàgines del fet d'aquesta norma i el seu efecte. Algunes pàgines de Lletra Perenne portaran, com a advertència i informació d'aquesta norma, per tal de procurar impedir descuits, en cursiva, el text següent dintre del seu contingut:

""" Informació sobre les normes: recordeu que només poden publicar comentaris els usuaris registrats i identificats (és a dir, no els visitants anònims), sempre que volgueu publicar; podeu consultar la norma respectiva:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims . """

6na. L'administrador no podrà publicar comentaris com usuari falsament identificat. Com a clàusula de consciència, accepta aquesta norma com a ineludible i promet no fer cap trampa al respecte.

7na. La persona que, en el seu cas si n'hi hagués, fós usuària registrada però no es volgués identificar al publicar missatges, comptarà com si fós visitant anònim a ple efecte. És necessari identificar-se, no només simplement registrar-se, per a poder publicar en Lletra Perenne i en Espai Perenne.

8na. Qualsevol persona que no vulgui o no pugui registrarse i identificar-se en els portals indicats en aquesta norma pot mirar-ne qualsevol article si no posa ningun comentari. Aquest dret, en tant en quan s'utilitzi, no impedirà les altres normes aplicables en el seu cas del Portal Perenne.

9na. Observacions i indicacions sobre la no retroactivitat d'alguns comentaris de Lletra Perenne, en el seu cas. Només sobre comentaris escrits que en el seu cas es beneficiïn legítimament de la no retroactvitat descrita en l'exhortació 1ra d'aquesta norma, l'administrador podrà utilitzar, si la situació ho demana, amb les necessàries modificacions, el text aquí escrit:

""" Estic obligat a respectar aquest comentari d'acord amb les següents normes que asseguren la retroactivitat favorable en aquest cas:

- Article 1.5 de la normatació: http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_primera_del_Cosmos_Perenne

- Exhortació adicional 1ra de la següent norma: http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims """

10na. (En castellano). Para los comentarios en castellano, se utilizará la siguiente indicación para lo referido a la exhortación adicional 4ta respecto a los comentarios de visitantes anónimos que publiquen erroneamente mensajes sin ser usuarios registrados y identificados:

"""Queda suprimido el comentario de un anónimo que tenia la siguiente frase: (((frase en concreto))); la supresión se realiza ya que estan prohibidos todos los comentarios de visitantes anónimos de acuerdo con la norma que regula la prohibición de los comentarios anónimos mismos. Sólo se puede comentari si se es usuario registrado e identificado, si se quiere comentar.

PD: Podéis consultar la norma sobre la prohibición de los comentarios anónimos aquí:

http://ca.lletra-perenne.wikia.com/wiki/Norma_de_la_prohibicio_de_publicar_missatges_per_part_dels_visitants_anonims

""""Nota del administrador (si el administrador considera preferible ponerla, lo que es improbable).""""

A vuestro servicio."""

Exhortació transitòria

(No en té actualment.).

Exhortació final

Única. Entrada en vigor d'aquesta norma. Aquesta norma entrarà en vigor a les vuit hores del matí de demà mateix de la seva publicació en Lletra Perenne, és a dir, entrarà en vigor a les vuit hores del matí del dia 15 de desembre de 2014, i seguirà vigent mentre estigui publicada en aquesta web i no sigui cancelada per ninguna altra norma.

.


.

Per tant, l'administrador posa en vigor aquesta norma en els seus termes.

Unicorn Gris, 14 de desembre de 2014.