FANDOM


120104 Llei Sinde2

.


Aquesta norma està en vigor. Per tant, els seus efectes prescriptius i, en el seu cas, declaratius, tindran ple efecte normatiu en el que correspongui.


.

L'administrador perenne redacta i aprova, per a efectes exclusius en sí mateix, la següent norma:

.

Articulat

.

1. Aspecte general. La publicació de missatges de propaganda d'Unicorn Gris en Twitter i Facebook està restringida d'acord amb aquesta norma.

2. Consideració de missatges de propagnada com a tals. Es consideraran missatges de propaganda els que, en el Twitter, en el Facebook i en el seu cas en ambdues webs alhora, compleixin almenys una de les següents condicions (aquest article pot ser ampliable):

2.1. Publicitat per vincle. Continguin almenys un vincle qualsevol que dirigeixi a una pàgina principal i/o a una qualsevol de les pàgines secundàries del portal Perenne.

2.2. Mencions dels portals. Mencionin el nom i/o facin una menció directa o indirecta a qualsevol de les pàgines del portal perenne i/o a un dels continguts d'aquest portal mateix, encara que sigui sense vincle.

3. De la limitació temporal dels missatges. La limitació temporal dels missatges de propaganda, tant del Facebook com del Twitter, es materialitza alhora en dos apartats, de la forma de diferenciació entre webs que indica l'article 6. , que són els segúents:

3.1. Condició de la mitja hora de temps com a temps mínim entre cada missatge. En cada missatge de propaganda, respecte a aquest mateix i a l'immediatament posterior, hauran de passar almenys mitja hora de temps, complint la condició de l'apartat 3.2. i, sempre que calgui, la condició d'"eliminació" de missatges no usats de l'article 5. .

3.2. Consideració d'un màxim de cinc missatges per dia per cada dia. Cada 24 hores, s'hauran de publicar com a màxim cinc missatges, comptant des de les 8 del matí del mateix dia a les 8 del matí del dia immediatament posterior; aquest apartat complirà la condició de l'apartat 3.1. i la condició d'"eliminació" de missatges en el seu cas no usats de l'article 5. .

3.3. Situació d'un missatge escrit entre les set i mitja i les vuit del matí. En cas que s'hagués escrit un missatge entre les 7'30 i les 8 del matí, el següent missatge que estigui després d'aquest mateix, que haurà de complir amb la condició de l'article 3.1. , aquest següent missatge s'haurà d'entendre com a inclòs en el seu mateix dia (i no dintre del dia d'aquest mateix missatge anterior) siguent el primer missatge d'aquest mateix període de dia, sense trencar la condició de l'article 3.2. al fer-ho d'aquesta mateixa manera. Exemple: si jo publico un missatge a les 7:30 de la nit i després un altre a les 8:00 del matí, del dia immediatament posterior, respectant el límit de mitja hora de l'article 3.1. ,aquest últim missatge serà del dia posterior, mentre que el primer constarà com del dia anterior.

4. Menció dels missatges que en el seu cas no són de propaganda. Els missatges que, d'acord amb la condició de continguts de l'article 2. , en el seu cas no siguin pas de propaganda, no tindran límit temporal definit però, per principi rector general, es procurarà no abusar dels mateixos (només si en el seu cas no són pas de propaganda, s'insisteix en aquest punt).

5. No conservació dels missatges no utilitzats. Si, d'acord amb el condicionant temporal de l'article 3.2. , en certs dies un o varis o els cinc missatges de propaganda del mateix període de 24 hores indicat en el mateix article 3.2. no es realitzen (és a dir, se n'escriu menys de cinc o, en el seu cas, ningun), aquest missatge o missatges no utilitzats de cap manera es podran traslladar a cap dia següent, sinó que es perdran immediatament sense remei, sense deixar d'aplicar sempre que calgui l'abstenció que imposa la condició temporal de l'article 3.1. i, alhora, sense perjudici de que en l'immediatament pròxim dia hi hagi la possiblitat de publicar cinc nous missatges en el Twitter i en el Facebook d'acord amb aquesta norma.

6. Consideració de separació dels missatges de Facebook i de Twitter. Les condicions temporals indicades en els articles 3.1. i 3.2. , s'aplicaran, aquestes condicions d'aquests mateixos articles, separadament (mai conjuntament) als missatges del Facebook i del Twitter. És a dir: els missatges del Facebook, per a aplicar aquests dos apartats, no comptaran pas com si fossin missatges del Twitter a l'hora d'aplicar aquesta norma, ni tampoc a l'intrevés.

7. Possibilitat de modificació d'aquesta norma. Aquesta norma es podrà modificar quantes vegades ho trobi convenient l'administrador, si bé la seva modificació, d'acord amb l'exhortació adicional primera, no tindrà efectes retroactius.

8. Possibilitat de missatges amb imatge. Els missatges de propaganda de Facebook podran, sempre que es desitgi, portar imatges, les quals hauran d'obeir el deure de respecte moral i els altres condicionants que regulin aquesta mateixa norma, les normes de Lletra Perenne i del Facebook.

9. (Cancelat per repetitiu).

10.1.  Possibilitat de tenir almenys un colaborador. Podrà haver-hi una persona encarregada de la supervisió d'aquesta norma, d'acord amb els altres apartats d'aquest article. Aquesta persona no podrà ser l'administrador mateix.

10.2. Principis del colaborador. La persona indicada en l'apartat anterior serà lleial a l'administrador i al portal perenne sense cap perjudici de l'exercici legítim de les seves funcions. L'administrador no podrà bloquejar l'exercici de les seves funcions, sense perjudici de la possibilitat d'expulsar-lo d'acord amb els termes d'aquest article mateix.

10.3. Número màxim de colaboradors. El número de persones indicades en el primer apartat d'aquest article podrà ampliar-se com a màxim fins a tres persones.

10.4. Drets i deures del colaborador. L'administrador podrà nomenar, mantenir en el càrrec i acomiadar a aquestes persones, sense perjudici dels seus drets com a usuaris; aquests drets inclouen ineludiblement l'exercici legítim de les seves funcions. Es prohibeix, un cop sigui nomenat aquest càrrec en el seu cas, expulsar a l'ocupant d'aquest càrrec sense explicitar els motius en un espai del portal perenne.

10.5. No necessitat de tenir un colaborador. Aquest càrrec podrà ser declarat desert i mantenir-se com a tal d'acord amb aquest article i, en el seu cas, les altres normes aplicables a aquest respecte.

10.6. Ressolució de possibles conflictes. L'administrador resoldrà, amb o sense terminis normatius nous, sense aplicar cap emergència que no fós molt justificada, lo no indicat en aquest article i, en el seu cas, en les altres normes que puguin regular aquest càrrec, d'acord amb els drets dels usuaris i dels ocupants d'aquest càrrec, d'acord amb els termes normatius que en el seu cas ja existeixin.

11. Contingut dels missatges concrets admesos per aquesta norma. Els missatges publicables d'acord amb aquesta norma només podran ser, d'acord amb la limitació temporal de l'article 3, un sol article de la ciberbiblioteca Lletra Perenne o qualsevol altra pàgina del Cosmos Perenne mateix o, també, els articles propis del Cosmos Perenne que apareguin a Relats en Català o a d'altres webs externes al Cosmos, d'acord amb aquesta norma mateixa.

12. No es podrà promocionar el mateix article dos cops el mateix dia, d'acord amb els articles 3.1 i 3.2. Per a tornar a promocionar el mateix article caldrà esperar com a mínim fins al dia següent a les 8 del matí, d'acord amb aquesta norma.

13. Estan eximits d'aquesta norma els comentaris al Facebook de: el Despertador Totahora, Algú ho havia de dir i Refranys i frases d'un filòsof.

14. No es podrà penjar més d'un missatge de propaganda de la mateixa pàgina el mateix dia.

.

Exhortacions.

.

Adicional 1: Aquesta norma no és gens retroactiva, ni ho seran les seves actualitzacions futures en tant en quan es facin.

Adicional 2: Aquesta norma està protegida perquè, donada la seva importància en la seva naturalesa de norma, només l'administrador hi pugui afegir canvis.

Adicional 3: Aquesta norma va entrar en vigor, com indica l'exhortació final 2, el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí i, conseqüentment, a partir d'aquest mateix dia va entrar ja en vigor l'article 6; respecte a l'article 8 i a l'article 9, ambos ja fa algun temps que varen ser aprovats per respectives exhortacions transitòries ja cancelades. Per tant, a partir d'aquest dia (el 8-OCT-13) l'administrador ja pot publicar missatges de propaganda d'acord amb aquesta norma, especialment amb els seus articles 3.1 i 3.2 .

(Les exhortacions transitòries de la ET1 a la ET9, ambdues incloses naturalment, han estat cancelades per ser ja innecessàries per a aquesta norma).

Adicional 4: Els articles que estiguin escrits de recent creació podran ser penjats al Twitter i al Facebook sense ser afectats per aquesta norma, sense perjudici que els articles ja publicats dels quals se'n vulgui renovar la publicitat sí siguin afectats i ho hagin de fer per complir amb aquesta norma, així mateix.

Adicional 5: L'article 14 no es pas retroactiu. La seva vigència comença en el mateix moment de la seva publicació, és a dir, en les 6:50 del matí del dia 8 de gener de 2019.

Final 1. Qualsevol supòsit respecte a la propaganda del portal perenne en el Twitter i en el Facebook que no quedi resolta en aquesta norma es decidirà quan pugui fer falta per l'administrador, realitzant per això, si es considera necessari, una modificació d'aquesta norma.

Final 2. Aquesta norma entrarà en vigor en el mateix moment en que així mateix s'anunciï en el portal Lletra Perenne aquí present, o sigui, entra en vigor el dia 8 d'octubre de 2013 a les 9:25 del matí.

.

Firma i final

.

Per tant, jo Unicorn Gris, el senyor Perenne, prometo obeir aquesta norma en règim d'autoresponsabilitat.
Unicorn Gris.

.